مراقبت و بازرسی سیم بکسل بعد از روی داد یک حادثه

هنگامیکه یک حادثه اتفاق میوفتد و موجب آن شود که سیم بکسل و یا پایانه هایش دستخوش یک سری عیب و نقص ها شود باید آن سیم بکسل را قبل از انجام کار مورد بررسی دوره ای و بر حسب تصمیم که فرد دارای صلاحیت رسیدگی به امور سیم بکسل را دارد مورد نظارت و بررسی قرار دهیم.

هنگامیکه دستگاه و پنچ با سیم بکسلی که دوبل می باشد مورد استفاده قرار گیرید، گاهی احتیاج می شود که هر دو سیم بکسل را مورد تعویض قرار دهیم زیرا اگر یکی از سیم بکسل ها روبه زوال باشد و یا کاربردی نداشته باشند باعث می شود که سیم بکسل جدید از قدیمی بلندتر باشد و ویژگی های کشسانی این دو سیم بکسل باهم متفاوت است.

وارسی و مراقبت از سیم بکسل های جرثقیلی که به مدت 3 ماه فعالیتی انجام نداده باشد باید قبل از شروع کار ، انجام شود

دیدگاهتان را بنویسید