بغل گیر

ورق گیر افقی بغل گیر به صورت جفت و از پهلو مورد استفاده قرار می گیرد.