انواع قلاب قرقره

از قلاب برای جا به جا کردن بارهای بسیار سنگین و افزایش ظرفیت وینچ ها و بالابرها استفاده می شود.
قلاب برای جا به جا کردن بار در فواصل کوتاه بهترین هستند. در فاصله های کوتاه، کابل وینچ یا بالابر به حد کافی باز نمی شود و این امر ظرفیت جا به جایی بار را کاهش می دهد. قلاب با تغییر مسیر باعث باز شدن بیشترِ کابل می شود و بنابراین تا حد بسیار زیادی قدرت و سرعت جا به جایی را افزایش می دهد.
به کمک یک قلاب با کیفیت می توان ظرفیت وینچ یا بالابر را تا دو برابر افزایش داد.