ریل برقی

این ریل جهت اتصال به جرثقیل برقی و 4 کاره نمودن جرثقیل برقی مورد استفاده قرار می گیرد.